Powered by Blogger.

Inspirational Quote by Winnie the Pooh ♥ Цитат за семицата от Мечо Пух

Monday, October 29, 2012

A drawing of Winnie the Pooh
Happy Monday! On such a gloomy, miserable morning I thought it would be lovely to start the day with something really positive and adorable to make myself and hopefully all of you smile. And what's cuter than Winnie the Pooh? Nothing I can think of! The adorable little bear has the most precious and wise insides on life, love, and happiness! I chose just my most favorite ones but if you like them and haven't read the book, start on it tonight with your evening cup of tea.
.........................................................................................................................................
Честит понеделник! В тази мрачна и нещастна сутрин реших, че ще е чудесно да започна деня с нещо наистина позитивно и слънчево, което да ме накара да се усмихна, а надявам се и всички вие също. Какво е по-сладурско от Мечо Пух? Нищо, за което мога да се сетя! Очарователното малко мече има най-милите и мъдри мисли за живота, любовта и щастието! Тук съм подбрала само наи любимите ми. Ако ви харесат и не сте чели книгата я започнете още тази вечер с чаша топъл чай.


Let's begin by taking a smallish nap or two... Winnie the Pooh

"Хайде да започнем с мъничка дрямка или две..."

"What day is it?" asked Pooh "It's today" squeaked Piglet. "My favorite day." said Pooh
"Кой ден е?" попита Пух
"Днес" отговори Прасчо
"Любимият ми ден," каза Пух

You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes. Winnie the Pooh
"Не можеш винаги да стоиш в своя ъгъл в гората и да чакаш другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да отидеш при тях."

Some people care too much, I think it's called love. Winnie the Pooh


"Някои хора ги е грижа прекалено много, мисля, че се нарича любов."

Piglet: "how do you spell love?" Pooh: "You don't spell it, you feel it."
Прасчо: "Как се пише любов?"
Пух: "Не се пише, чувства се."


Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Winnie the Pooh"Понякога най-малките неща заемат най-много място в сърцето ти"

Promise me you'll always remember... you're braver than you believe, stronger then you seem, smarter than you think, and loved more than you know. Christopher Robin to Pooh
"Обещай ми, че винаги ще помниш... по-смел си отколкото вярваш, по-силен отколкото изглеждаш, по-умен отколкото мислиш и обичан повече, отколкото можеш да си представиш."

Just to mention that the idea of this adorable post came from my adorable daddy <3 :)
Само да спомена, че идеята за този миличък пост дойде от миличкия ми тати <3 :)

Have a very happy week!
Много усмихната седмица!

XoXo


No comments:

Post a Comment